Mijn ziel, herdenk met heilig beven

Geen audio beschikbaar
Mijn ziel, herdenk met heilig beven

Afspeelinstellingen

Tempo:

Iso-ritmisch:

Informatie over deze psalm

Auteur(s):

J.E. Voet
D. Sanderman
Mijn ziel, herdenk met heilig beven
Mijn ziel, herdenk met heilig beven

1Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez' woorden horen deed

2"Ik ben de Heer', uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij',
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij!"

3"Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de Heer', een ijv'rig God;
'k Straf dien in drie en vier geslachten
Maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot!"

4"Misbruikt geenszins den Naam des Heeren;
Zweert nimmer enen valsen eed;
Want hun, die Zijnen Naam onteren,
Is Zijn getergde wraak gereed."

5"Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den Sabbath, na zesdaagse vlijt
God schiep 't heelal in zoveel dagen,
En heeft den Sabbath Zich gewijd."

6"Gij zult uw ouders need'rig eren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog' vermeren,
In 't land, dat Zijne hand u geeft!"

7"Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed!
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
Bemint elk met een vroom gemoed!"

8"Uw hart zal nimmer iets begeren,
Van alles, wat uws naasten is.
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
En houden Zijn getuigenis!"

9Och, of wij Uw geboon volbrachten!
Gena, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.