Statenvertaling

Psalmen 4

Psalmen

Psalm 4 is een avondlied waarin Gods trouw wordt beschreven. David beschrijft hoe hij in benauwdheid tot de HEERE roept en hoe Hij hem verhoort. De vreugde, rust en bescherming die de HEERE geeft, gaan alle aardse welvaart te boven.

Een avondlied

4 1 EEN psalm van David, voor den 1opperzangmeester, op 2Neginôth.

2 Als ik 3roep, verhoor mij, o God mijner 4gerechtigheid. In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; zijt mij genadig en hoor mijn gebed.

3 5Gij mannen, hoe lang zal mijn 6eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de 7leugen zoeken? 8Sela.

4 Weet toch dat de HEERE Zich een 9gunstgenoot 10heeft afgezonderd; de HEERE zal horen als ik tot Hem roep.

5 a11Zijt beroerd en zondigt niet; 12spreekt in ulieder hart op uw leger, en 13zijt stil. Sela.

6 Offert b14offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.

7 Velen zeggen: 15Wie zal ons het goede doen 16zien? 17Verhef Gij over ons het 18licht Uws aanschijns, o HEERE.

8 19Gij hebt 20vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.

9 cIk zal in 21vrede tezamen nederliggen en slapen; 22want Gij, o HEERE, alleen zult mij ddoen zeker wonen.