Statenvertaling

Psalmen 3

Psalmen

Psalm 3 is een psalm waarin David zijn vertrouwen in de HEERE bezingt terwijl hij op de vlucht is voor zijn zoon Absalom, die een staatsgreep heeft gepleegd.

Gebed om redding

3 1 EEN psalm van David, als hij avlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.

2 O HEERE, hoe zijn mijn tegenpartijders 1vermenigvuldigd! Velen staan tegen mij op.

3 Velen zeggen 2van mijn ziel: Hij heeft 3geen heil bij God. 4Sela.

4 Doch Gij, HEERE, zijt een Schild 5voor mij, mijn 6Eer, en Die mijn hoofd 7opheft.

5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner 8heiligheid. Sela.

6 bIk 9lag neder en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.

7 cIk zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom tegen mij zetten.

8 10Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt 11al mijn vijanden op de kinnebak geslagen; de 12tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

9 dHet heil is 13des HEEREN; Uw zegen 14is over Uw volk. Sela.