Statenvertaling

Psalmen 1

Psalmen

Psalm 1 beschrijft de tegenstelling tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige vindt vreugde in Gods wet en overdenkt die dag en nacht. De goddeloze is een zondaar en een spotter. De goddeloze zal vergaan, maar de rechtvaardige zal voorspoed hebben.

Tweeërlei weg

1 1 WELGELUKZALIG 1is de 2man adie niet wandelt 3in den raad der 4goddelozen, noch staat op den 5weg der 6zondaren, noch zit in het 7gestoelte der spotters.

2 bMaar zijn lust is in des HEEREN 8wet, en hij 9overdenkt Zijn wet dag en 10nacht.

3 Want hij zal zijn als een cboom, geplant aan 11waterbeken, die zijn vrucht geeft op 12zijn tijd en welks 13blad niet afvalt; en al wat 14hij doet, zal 15wel gelukken.

4 16Alzo zijn de goddelozen niet, maar als dhet kaf dat de wind heendrijft.

5 Daarom zullen de goddelozen niet 17bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

6 Want de HEERE 18kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.